qiuliuxiang
Loading Heatmap…

qiuliuxiang created NPU training taskqiuli202208121899790

4 hours ago

qiuliuxiang pushed to master at huxinxin/resnet

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at huxinxin/resnet

  • e99f980838 更新 'config/resnet50_imagenet2012_Ascend_Thor_config.yaml'

1 week ago

qiuliuxiang created NPU training taskqiuli202208051686455

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at huxinxin/resnet

  • 80598236cd 更新 'config/resnet50_imagenet2012_Ascend_Thor_config.yaml' PyNative add

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

  • 723254b50c 更新 'config/resnet50_imagenet2012_Ascend_Thor_config.yaml'

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

1 week ago

qiuliuxiang created NPU type debugging task qiuli202208021007547

1 week ago

qiuliuxiang created NPU training taskqiuli202208021006234

1 week ago

qiuliuxiang created NPU training taskqiuli202208011849226

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

  • 4108e15f6b 更新 'config/resnet50_imagenet2012_Ascend_Thor_config.yaml'

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

1 week ago

qiuliuxiang created NPU training taskqiuli202208011643252

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

  • 015f8c9f0f 更新 'config/resnet50_imagenet2012_Ascend_Thor_config.yaml'

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

1 week ago

qiuliuxiang pushed to master at qiuliuxiang/resnet

1 week ago

qiuliuxiang created NPU training taskqiuli202208011642865

1 week ago