zhangshi
Loading Heatmap…

zhangshi created NPU type debugging task zhang202207211486581

2 weeks ago

zhangshi created NPU type debugging task zhang202207211486581

3 weeks ago

zhangshi created NPU type debugging task zhang202207211484912

3 weeks ago

zhangshi pushed to master at zhangshi/ms_test

3 weeks ago

zhangshi created CPU/GPU type debugging taskzhang202207201497207

3 weeks ago

zhangshi created CPU/GPU type debugging taskzhang202207201289970

3 weeks ago

zhangshi created CPU/GPU type debugging taskzhang202207180906113

3 weeks ago

zhangshi pushed to master at zhangshi/ms_test

3 weeks ago

zhangshi created CPU/GPU type debugging taskzhang202207180906113

3 weeks ago

zhangshi created repository zhangshi/ms_test

3 weeks ago

zhangshi created repository zhangshi/mindspore_transformer

1 month ago